Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έναντι αξιώσεων τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση και από οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου αγροτικού προϊόντος το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αγροτικής δραστηριότητας. Καλύπτει σωματικές βλάβες ή θάνατο ή/και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.