Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ευθύνης Εργοδότη

1. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Πρόγραμμα που καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατύχημα που μπορεί να συμβεί στις αγροτικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια, συσκευαστήρια, κλπ).

2. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης της Γενικής Αστικής Ευθύνης για τους Εργαζόμενους της αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών συνεπεία εργατικού ατυχήματος. Προϋπόθεση να έχει την Γενική Αστική Ευθύνη.