Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τεχνικών της HBU OE καλύπτει για τις αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των τεχνικών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους ως κατασκευαστές ή συντηρητές έργου

Καθώς επίσης τις αξιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου

Οι Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου, μια κάλυψη η οποία αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος καλύπτεται επίσης από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Τεχνικών.

Το πρόγραμμα καλύπτει την Αστική Ευθύνη των τεχνικών (με τις αναφερόμενες ειδικότητες) για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες τους, από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν συμβούν από υπαιτιότητας τους, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η κάλυψη της σχετικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με το Nόμο 3844/2010, η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με το Άρθρο 24, η ασφάλιση αστικής ευθύνης για μια σειρά από τεχνικά και μη επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες, είναι πλέον υποχρεωτική.

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Τεχνικών απευθύνεται σε επαγγελματίες:

  • Ηλεκτρολόγους
  • Υδραυλικούς
  • Ψυκτικούς
  • Συντηρητές καυστήρων
  • αλλά και σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.