Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και Τεχνικών

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Γιατρών καλύπτονται :

  • οι σωματικές βλάβες και Απώλεια Ζωής από παραλείψεις σε πελάτες/ασθενείς που οφείλονται σε αμέλεια και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
  • οι Σωματικές Βλάβες από πράξεις Ατυχημάτων που πιθανόν να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού ιατρείου για τα οποία φέρουν ευθύνη οι γιατροί.
  • οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε Αστικά Δικαστήρια και δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα σε Ποινικά Δικαστήρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.