Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Είναι η ευθύνη που έχει κάθε επιχείρηση έναντι τρίτων για ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της ασφαλιζόμενης επιχείρησης για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή ή κατασκευαστή (σωματικές βλάβες / θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μια σειρά ασφαλιστικών επιλογών.